Kanjerbeleid

SWS De Diamant is een Kanjerschool. Sinds vorig schooljaar wordt het kanjerbeleid al toegepast en dit geeft rust, eenduidigheid en duidelijkheid in de school.
Het is een belangrijke pijler van ons pedagogisch klimaat en de manier waarop wij elke dag met elkaar samen werken en samen leven.
In het Kanjerdocument van de school staat beschreven hoe we het Kanjerbeleid toepassen.
Het pestprotocol van het Kanjerbeleid is het basisdocument, waarin het beleid uitgebreid wordt beschreven.

Met de Kanjertraining werken we aan de volgende doelen:

  • De leerkracht wordt gerespecteerd.
  • Pestproblemen worden hanteerbaar of lossen zich op.
  • Leerlingen leren omgaan met conflictsituaties en het hanteren van verschillende oplossingsstrategieën.
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
  • Leerlingen zijn zich bewust van hun eigenheid. “Ik doe me niet anders voor dan dat ik ben”.

Waarom de Kanjertraining?

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind.

De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen worden in de groep.

 

Afspraken

Bij de Kanjertraining horen 5 vaste afspraken:

1) We vertrouwen elkaar

2) We helpen elkaar

3) Niemand speelt de baas

4) We lachen elkaar niet uit

5) Je bent niet zielig

Typetjes

De Kanjertraining gebruikt 4 typetjes die door middel van een petje zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaalt soort gedrag. Hierdoor krijgen kinderen snel  inzicht in hun eigen en andermans gedrag.

Type Konijn (gele pet):

Het konijn is bang en stil. Het vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter en mooier kunnen. Het konijn vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen op

moet lossen. In de training is dit de gele pet

Type Pestvogel (zwarte pet):

De pestvogel vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en

vindt zichzelf stoer. De pestvogel heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict

  1. In de training is dit de zwarte pet.

Type Aap (rode pet):

De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is

vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk

gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen. In de training is dit de

rode pet.

Type Tijger (witte pet):

De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over

anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de

problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp. In de

training is dit de witte pet.

We maken bij de kinderen ook duidelijk het onderscheid tussen de persoon en het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: ‘Welk petje past bij hoe jij nu doet?’

We zeggen ook niet: ‘Je bent een pestvogel.’ We zeggen wel:

‘Je gedraagt je als een pestvogel.’ Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder

het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen.

 

Goede communicatie

We vinden het erg belangrijk dat er een goede communicatie met de ouders plaatsvindt. Als kinderen een zwarte pet krijgen wordt er met ouders gebeld om dit te melden en dit wordt genoteerd in ParnasSys (het leerlingvolgsysteem). Als er in een korte periode meerdere zwarte petten worden uitgedeeld, dan worden de betreffende ouders op school uitgenodigd voor een gesprek.

Samen gaan we dan op zoek naar een goede oplossing en worden er vervolgafspraken gemaakt. In de schoolgids staat beschreven dat we van ouders verwachten dat ze achter het Kanjerbeleid staan. In de nieuwsbrief, via ouderavonden en tijdens de oudergesprekken, komt het Kanjerbeleid ook regelmatig aan bod.

 

Kanjercoördinator/coördinator pestbeleid

Op onze school is Renske de Groot-Zandstra de Kanjercoördinator. Voor vragen m.b.t. het Kanjerbeleid of het pestbeleid kunt u natuurlijk bij de leerkracht, maar ook bij haar haar terecht.