Identiteit

Voor de totstandkoming van onze samenwerkingsschool hebben twee besturen intensief en actief samengewerkt, nl. de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Onderwijs Smallingerland (PCBO) en Openbaar Primair Onderwijs Furore OPO/Furore. Dit heeft geleid tot een school waarin zowel de openbare als de christelijke identiteit herkenbaar zijn. De school staat onder PCBO- bestuur.
Openheid is een belangrijke waarde van onze school. Ouders kunnen van ons verwachten dat we helder communiceren over ons onderwijs en over hun kind. We laten ook zien wat we doen.

Samenwerkingsschool

Als samenwerkingsschool willen wij een school zijn waar alle kinderen uit het dorp welkom zijn en waar we een passend aanbod doen op het gebied van levensbeschouwing. Onder passend aanbod verstaan we dat alle kinderen meedoen aan de LEVO lessen en dat ouders een keer per jaar de keuze kunnen maken tussen openbaar en algemeen christelijke LEVO lessen. Het LEVO onderwijs wordt gedeeltelijk verzorgd door de leerkrachten en gedeeltelijk door vakleerkrachten.

Zingeving, kennisoverdracht, persoonlijke vorming en identiteit staan centraal.

Kwaliteit door combineren

Op samenwerkingsschool De Diamant kiezen we ervoor om een aantal vakgebieden te combineren; te weten:

  • Geestelijke stromingen
  • Burgerschapszin
  • Sociaal emotionele thema’s (o.a. Kanjer- lessen)
  • Persoonlijke identiteit
  • Godsdienstig vormend onderwijs
  • Humanistisch vormend onderwijs

Methode

Om niet afhankelijk te zijn van de individuele kwaliteiten van leraren hebben we er voor gekozen om te gaan werken met een methode. We hebben gekozen voor de methode “Trefwoord”. De reden hiervoor is dat deze methode drie Bijbelse lessen kent en twee schaduwverhalen over hetzelfde thema.

De methode bestaat uit vijftien thema’s per jaar met ondersteunend materiaal. De bedoeling van de methode is om twee werelden bij elkaar te brengen. Aan de ene kant is er de multiculturele samenleving en aan de andere kant is er de Bijbel. De Bijbelverhalen laten een eigen licht schijnen op alledaagse ervaringen van kinderen. Er is veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling. Er zijn handleidingen voor de onderbouw/ middenbouw/ bovenbouw. CD, DVD en kant en klare vieringen (Kerst, Pasen) horen bij dit pakket.

(http://www.trefwoord.nl)

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Het humanisme is een levensbeschouwing die uitgaat van de waardigheid van mensen en haar inspiratie vindt in menselijke vermogens.

Met humanistische vorming in het onderwijs willen wij kinderen uitdagen de waarden die voor henzelf en de samenleving belangrijk zijn, te onderzoeken, van binnenuit te beleven en in hun handelen vorm te geven. We onderscheiden drie ontwikkelingsgebieden die met elkaar verbonden zijn: sociaal- emotionele ontwikkeling, morele ontwikkeling en geestelijke weerbaarheid.

Humanistische uitgangspunten worden vaker expliciet benoemd als humanistisch. Thema’s zijn bijvoorbeeld: vrijheid, kiezen, gelijkheid, verbondenheid, liefde, samenwerken, sociale psychologie, morele dilemma’s.

Zie ook: www.hvo.nl of www.humanistischverbond.nl

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)

Tijdens de GVO lessen maken kinderen kennis met het christendom (en andere godsdiensten) en de Bijbel. Omdat de naam godsdienstonderwijs vooral lijkt te doelen op cognitieve kennisoverdracht, maar wij ons onderwijs breder opvatten, hanteren wij de naam godsdienstig vormingsonderwijs (afgekort als GVO). Door verhalen, symbolen en gebruiken krijgen de leerlingen inzicht in de wereld van geloven. In woorden en taal om over hun eigen levensbeschouwing na te denken. Dit onderwijs biedt leerlingen de kans om begrip en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen. Zo worden ze voorbereid op het innemen van hun eigen rol in een samenleving die multicultureel en multireligieus is.

Zie ook: http://www.pcgvo.nl/wat-is-gvo

Identiteitscommissie

In onze school werken met een identiteitscommissie. De taak van deze commissie is onder andere om de kwaliteit van het LEVO onderwijs te stimuleren en te ontwikkelen. Het LEVO onderwijs wordt twee keer per jaar tegen het licht gehouden en ideeën om het LEVO onderwijs meer kracht te geven worden besproken. Van de bijeenkomsten wordt een beknopt verslag gemaakt dat in de teamvergadering wordt besproken. Het verslag wordt ook ter informatie in de maandelijkse nieuwsbrief geplaatst. Om de daadkracht van de commissie te bevorderen nodigen we eens per jaar iemand uit van het Centrum voor Levensbeschouwing uit Leeuwarden om te sparren en te spiegelen. De commissie bestaat uit twee ouders en een leerkracht met de christelijke identiteit en twee ouders en een leerkracht met de openbare identiteit.

Mailadres van de identiteitscommissie:

De praktijk

Het levensbeschouwelijk onderwijs met zijn wortels in de vijf eerder genoemde vakgebieden wordt als volgt vormgegeven: We verzorgen vijf lessen per week.

  • Er zijn vier lessen in de groep, verzorgd door de eigen leerkracht. Hierbij maken we gebruik van de methode Trefwoord. Bijbelse lessen en spiegelverhalen uit de methode komen aan bod.
  • Er is wekelijks een GVO les (Godsdienstig Vormend Onderwijs) of een HVO les (Humanistisch Vormend Onderwijs), verzorgd door een GVO- respectievelijk HVO-docent. Ouders/leerlingen geven jaarlijks eenmalig aan waar de keuze naar uitgaat.